Hồ sơ chứng khoán
  • MCK/Tên TCPH
  • Thông tin chung
  • Báo cáo định kỳ
  • Thông tin công bố
  • Số liệu giao dịch
X20
CTCP X20
Số 35 - Phan Đình Giót, Phường Phương Liệt, Quận Thanh Xuân, Thành Phố Hà Nội, Việt Nam
04 38643381
0100109339
03000 - Công nghiệp
Phạm Văn Đô - Chủ tịch hội đồng quản trị
Nguyễn Đình Duy - Trưởng phòng Kinh Doanh Xuất nhập khẩu kiêm Thư ký công ty
Cảnh báo
Hoạt động
05/02/2018
172.500.000
17.250.000
17.250.000
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 16/05/2019 17/05/2019 30/05/2019 Trả cổ tức bằng tiền
2 04/04/2019 05/04/2019 25/04/2019 Họp Đại hội cổ đông thường niên
3 19/10/2018 22/10/2018 25/10/2018 Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
4 04/07/2018 05/07/2018 16/07/2018 Trả cổ tức bằng tiền
5 05/04/2018 06/04/2018 24/04/2018 Họp Đại hội cổ đông thường niên
    Tổng số 5 bản ghi