Hồ sơ chứng khoán
  • MCK/Tên TCPH
  • Thông tin chung
  • Báo cáo định kỳ
  • Thông tin công bố
  • Số liệu giao dịch
VIF
Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam- CTCP
127 Lò Đúc, P.Đống Mác, Q.Hai Bà Trưng, HN
024.36410799
0100102012
01000 - Nông nghiệp, Lâm nghiệp và Thủy sản
Phí Mạnh Cường - Chủ tịch HĐQT
Phí Mạnh Cường - Chủ tịch HĐQT
Bình thường
Hoạt động
03/02/2020
3.500.000.000
350.000.000
350.000.000
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 27/07/2020 28/07/2020 20/08/2020 Trả cổ tức bằng tiền
2 31/03/2020 01/04/2020 Họp Đại hội cổ đông thường niên
    Tổng số 2 bản ghi