Hồ sơ chứng khoán
  • MCK/Tên TCPH
  • Thông tin chung
  • Báo cáo định kỳ
  • Thông tin công bố
  • Số liệu giao dịch
VGP
CTCP Cảng Rau Quả
Số 1 đường Nguyễn Văn Quỳ, Phường Phú Thuận, Quận 7, TP. HCM
(84-08) 773 1120 – 773 1121
0302336158
05000 - Vận tải kho bãi
Phạm Duy Hùng - Giám đốc
Cao Bình - Ủy viên HDQT
Cảnh báo
Hoạt động
12/06/2009
82.146.920
7.825.922
8.214.692
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 04/06/2018 05/06/2018 19/06/2018 Họp Đại hội cổ đông thường niên
2 29/05/2017 30/05/2017 15/06/2017 Họp Đại hội cổ đông thường niên
    Tổng số 2 bản ghi