Hồ sơ chứng khoán
  • MCK/Tên TCPH
  • Thông tin chung
  • Báo cáo định kỳ
  • Thông tin công bố
  • Số liệu giao dịch
TV3
Công ty cổ phần Tư vấn Xây dựng điện 3
32 Ngô Thời Nhiệm, P.7, Q.3
08.22211169
0301475102
09000 - Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ;hành chính và dịch vụ hỗ trợ
Thái Tuấn Tài - Tổng Giám Đốc
Nguyễn Văn Long - Chánh Văn phòng
Bình thường
Hoạt động
01/12/2009
82.760.800
8.276.066
8.276.080
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 19/03/2018 20/03/2018 31/03/2018 Họp Đại hội cổ đông thường niên
2 23/01/2018 24/01/2018 Trả CP thưởng
3 05/12/2017 06/12/2017 Họp Đại hội cổ đông bất thường
4 15/06/2017 16/06/2017 Trả cổ tức bằng CP
5 15/06/2017 16/06/2017 14/07/2017 Trả cổ tức bằng tiền
6 14/03/2017 15/03/2017 Họp Đại hội cổ đông thường niên
    Tổng số 6 bản ghi