Hồ sơ chứng khoán
  • MCK/Tên TCPH
  • Thông tin chung
  • Báo cáo định kỳ
  • Thông tin công bố
  • Số liệu giao dịch
TV2
CTCP Tư vấn Xây dựng Điện 2
32 Ngô Thời Nhiệm, Phường 7, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh
028.2221.6468
0300420157
09000 - Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ;hành chính và dịch vụ hỗ trợ
Nguyễn Chơn Hùng - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc
Huỳnh Văn Quang - Thư ký Công ty kiêm Phó Trưởng phòng Tổ chức - Nhân sự
Bình thường
Hoạt động
13/10/2009
123.131.590
12.313.159
12.313.159
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 04/04/2019 05/04/2019 Họp Đại hội cổ đông thường niên
2 24/09/2018 25/09/2018 Trả cổ tức bằng CP
3 10/08/2018 13/08/2018 Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
4 19/03/2018 20/03/2018 Trả cổ tức bằng CP
5 19/03/2018 20/03/2018 04/04/2018 Trả cổ tức bằng tiền
6 09/02/2018 12/02/2018 28/02/2018 Họp Đại hội cổ đông thường niên
7 28/07/2017 31/07/2017 Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
8 24/05/2017 25/05/2017 Trả cổ tức bằng CP
9 24/05/2017 25/05/2017 26/06/2017 Trả cổ tức bằng tiền
    Tổng số 9 bản ghi