Hồ sơ chứng khoán
  • MCK/Tên TCPH
  • Thông tin chung
  • Báo cáo định kỳ
  • Thông tin công bố
  • Số liệu giao dịch
TFC
Công ty Cổ phần Trang
Lô 14A KCN Hiệp Phước, Xã Long Thới, huyện Nhà Bè, tp.HCM
+84837800900
0303366525
03000 - Công nghiệp
Nguyễn Minh Nguyệt - Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc
Đặng Thị Như Bình - Chuyên viên pháp chế Kiêm Người Ủy quyền công bố thông tin
Bình thường
Hoạt động
03/12/2015
168.299.940
16.829.994
16.829.994
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 27/04/2018 02/05/2018 19/05/2018 Họp Đại hội cổ đông thường niên
2 13/03/2017 14/03/2017 03/04/2017 Họp Đại hội cổ đông thường niên
    Tổng số 2 bản ghi