Hồ sơ chứng khoán
  • MCK/Tên TCPH
  • Thông tin chung
  • Báo cáo định kỳ
  • Thông tin công bố
  • Số liệu giao dịch
TDT
CTCP Đầu tư và Phát triển TDT
Xã Điềm Thụy, Huyện Phú Bình, Tỉnh Thái Nguyên, Việt Nam
(84-28) 0656 7898
4600941221
03000 - Công nghiệp
Chu Thuyên - Chủ Tịch HDQT Kiêm Tổng Giám Đốc
Nguyễn Việt Thắng - Phó Chủ Tịch HDQT kiêm Phó Tổng Giám Đốc
Bình thường
Hoạt động
18/07/2018
80.150.400
8.015.040
8.015.040
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 18/03/2019 19/03/2019 07/04/2019 Họp Đại hội cổ đông thường niên
2 03/10/2018 04/10/2018 Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
3 15/08/2018 16/08/2018 12/09/2018 Trả cổ tức bằng tiền
    Tổng số 3 bản ghi