Hồ sơ chứng khoán
  • MCK/Tên TCPH
  • Thông tin chung
  • Báo cáo định kỳ
  • Thông tin công bố
  • Số liệu giao dịch
SZB
CTCP Sonadezi Long Bình
Số 1, đường 3A, KCN Biên Hòa 2, phường Long Bình Tân, thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai
(0251) 3834700
3601867699
11000 - Hoạt động kinh doanh bất động sản
Lương Minh Hiền - Tổng Giám Đốc
Đặng Thị Ngọc Hà - Trưởng phòng Kinh doanh
Bình thường
Hoạt động
20/12/2019
300.000.000
30.000.000
30.000.000
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 28/05/2020 29/05/2020 14/07/2020 Trả cổ tức bằng tiền
2 24/03/2020 25/03/2020 21/04/2020 Họp Đại hội cổ đông thường niên
3 15/01/2020 16/01/2020 Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
    Tổng số 3 bản ghi