Hồ sơ chứng khoán
  • MCK/Tên TCPH
  • Thông tin chung
  • Báo cáo định kỳ
  • Thông tin công bố
  • Số liệu giao dịch
SRA
CTCP SARA Việt Nam
Biệt thự 35 BT5, khu đô thị Pháp Vân - Tứ hiệp, Phường Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai, Hà Nội, Việt Nam
04.2818182
0101476769
11000 - Hoạt động kinh doanh bất động sản
Đặng Quang Nam - Tổng Giám đốc
Nguyễn Giang Nam - Thành viên HĐQT
Bình thường
Hoạt động
18/01/2011
20.000.000
2.000.000
2.000.000
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 23/05/2018 24/05/2018 Họp Đại hội cổ đông thường niên
2 05/06/2017 06/06/2017 Họp Đại hội cổ đông thường niên
    Tổng số 2 bản ghi