Hồ sơ chứng khoán
  • MCK/Tên TCPH
  • Thông tin chung
  • Báo cáo định kỳ
  • Thông tin công bố
  • Số liệu giao dịch
SMT
CTCP SAMETEL
Đường số 1 - KCN Long Thành - Đồng Nai
0613 514279
3600850734
07000 - Thông tin, truyền thông và các hoạt động khác
Nguyễn Thiện Cảnh - Tổng Giám đốc
Trần Văn Dương - Kế toán trưởng
Bình thường
Hoạt động
30/07/2010
54.674.320
5.467.432
5.467.432
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 04/09/2018 05/09/2018 04/10/2018 Trả cổ tức bằng tiền
2 02/02/2018 05/02/2018 23/03/2018 Họp Đại hội cổ đông thường niên
3 01/09/2017 05/09/2017 04/10/2017 Trả cổ tức bằng tiền
4 07/02/2017 08/02/2017 10/03/2017 Họp Đại hội cổ đông thường niên
    Tổng số 4 bản ghi