Hồ sơ chứng khoán
  • MCK/Tên TCPH
  • Thông tin chung
  • Báo cáo định kỳ
  • Thông tin công bố
  • Số liệu giao dịch
SJE
CTCP Sông Đà 11
Tầng 7, tòa nhà hỗn hợp Sông Đà - Hà Đông, km 10 đường Trần Phú, Văn Quán, Hà Đông, Hà Nội.
04 33 545 735
0500313811
04000 - Xây dựng
Lê Văn Tuấn - Tổng giám đốc
Trần Văn Ngư - Kế toán trưởng
Bình thường
Hoạt động
14/12/2006
115.531.050
11.553.105
11.553.105
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 19/09/2018 20/09/2018 Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
2 12/09/2018 13/09/2018 28/09/2018 Trả cổ tức bằng tiền
3 04/04/2018 05/04/2018 Họp Đại hội cổ đông thường niên
4 05/02/2018 06/02/2018 Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
5 05/02/2018 06/02/2018 27/02/2018 Trả cổ tức bằng tiền
6 07/08/2017 08/08/2017 25/08/2017 Trả cổ tức bằng tiền
7 31/03/2017 03/04/2017 Họp Đại hội cổ đông thường niên
8 23/12/2016 26/12/2016 06/01/2017 Trả cổ tức bằng tiền
    Tổng số 8 bản ghi