Hồ sơ chứng khoán
  • MCK/Tên TCPH
  • Thông tin chung
  • Báo cáo định kỳ
  • Thông tin công bố
  • Số liệu giao dịch
SGH
CTCP Khách sạn Sài Gòn
41 - 47 Đông Du, Quận 1, Tp.Hồ Chí Minh
(08 8) 8 299 734;
0300850255
06000 - Thương mại và dịch vụ lưu trú, ăn uống
Nguyễn Thị Xuân Đào - Giám đốc
Trần Tiến - Thư ký công ty
Bình thường
Hoạt động
30/07/2009
123.641.000
12.364.100
12.364.100
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 20/07/2018 23/07/2018 02/08/2018 Trả cổ tức bằng tiền
2 07/06/2018 08/06/2018 29/06/2018 Họp Đại hội cổ đông thường niên
    Tổng số 2 bản ghi