Hồ sơ chứng khoán
  • MCK/Tên TCPH
  • Thông tin chung
  • Báo cáo định kỳ
  • Thông tin công bố
  • Số liệu giao dịch
SCJ
CTCP Xi măng Sài Sơn
Thôn Nam Sơn, Xã Nam Phương Tiến, Huyện Chương Mỹ, Hà Nội
0433679378
0500444444
03000 - Công nghiệp
Nguyễn Sỹ Tiệp - Chủ tịch HĐQT
Phạm Tiến Hiếu - Kế toán trưởng
Hủy bắt buộc
Hủy giao dịch
19/09/2007
195.160.000
37.839.000
19.516.000
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 11/04/2019 12/04/2019 Họp Đại hội cổ đông thường niên
2 04/09/2018 05/09/2018 Họp Đại hội cổ đông bất thường
3 06/04/2018 09/04/2018 Họp Đại hội cổ đông thường niên
4 12/06/2017 13/06/2017 Họp Đại hội cổ đông thường niên
    Tổng số 4 bản ghi