Hồ sơ chứng khoán
  • MCK/Tên TCPH
  • Thông tin chung
  • Báo cáo định kỳ
  • Thông tin công bố
  • Số liệu giao dịch
PPY
CTCP Xăng dầu Dầu khí Phú Yên
157-159 Hùng Vương, Phường 5, Tuy Hòa, Phú Yên
0573828643
06000 - Thương mại và dịch vụ lưu trú, ăn uống
Nguyễn Thái Định - Giám đốc
Nguyễn Thái Định - Giám đốc
Bình thường
Hoạt động
02/03/2016
82.400.000
8.240.000
8.240.000
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 03/01/2018 04/01/2018 Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
2 04/05/2017 05/05/2017 01/06/2017 Trả cổ tức bằng tiền
3 17/03/2017 20/03/2017 Họp Đại hội cổ đông thường niên
    Tổng số 3 bản ghi