Hồ sơ chứng khoán
  • MCK/Tên TCPH
  • Thông tin chung
  • Báo cáo định kỳ
  • Thông tin công bố
  • Số liệu giao dịch
POT
CTCP Thiết bị Bưu điện
Số 61, Trần Phú, phường Điện Biên, quận Ba Đình
38455946
0100686865
07000 - Thông tin, truyền thông và các hoạt động khác
Trần Hải Vân - Tổng Giám đốc
Phạm Cao Thăng - Thư ký công ty
Bình thường
Hoạt động
20/12/2006
194.400.000
19.430.006
19.430.006
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 05/02/2018 06/02/2018 09/03/2018 Họp Đại hội cổ đông thường niên
2 05/02/2018 06/02/2018 08/03/2018 Trả cổ tức bằng tiền
3 18/01/2017 19/01/2017 09/03/2017 Họp Đại hội cổ đông thường niên
4 18/01/2017 19/01/2017 08/03/2017 Trả cổ tức bằng tiền
    Tổng số 4 bản ghi