Hồ sơ chứng khoán
  • MCK/Tên TCPH
  • Thông tin chung
  • Báo cáo định kỳ
  • Thông tin công bố
  • Số liệu giao dịch
PCG
Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Gas Đô thị
Tầng 4, số 167 Trung Kính, phường Yên Hoà, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội
04. 37346858
0102349865
06000 - Thương mại và dịch vụ lưu trú, ăn uống
Văn Tuấn Anh - Giám đốc
Nguyễn Thị Huệ - Phó phòng TCHC
Cảnh báo
Hoạt động
29/12/2010
188.700.000
18.870.000
18.870.000
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 02/04/2019 03/04/2019 Họp Đại hội cổ đông thường niên
2 22/05/2018 23/05/2018 Họp Đại hội cổ đông bất thường
3 28/03/2018 29/03/2018 Họp Đại hội cổ đông thường niên
    Tổng số 3 bản ghi