Hồ sơ chứng khoán
  • MCK/Tên TCPH
  • Thông tin chung
  • Báo cáo định kỳ
  • Thông tin công bố
  • Số liệu giao dịch
PCE
CTCP Phân bón và Hóa chất Dầu khí Miền Trung
Lô A2, Cụm công nghiệp Nhơn Bình, phường Nhơn Bình, Quy Nhơn, Bình Định
0563848488
03000 - Công nghiệp
Trần Tuấn Nam - Giám đốc
Nguyễn Văn Quyền - UVHĐQT, Phó giám đốc
Bình thường
Hoạt động
23/07/2015
100.000.000
10.000.000
10.000.000
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 16/11/2017 17/11/2017 15/12/2017 Trả cổ tức bằng tiền
2 13/04/2017 14/04/2017 25/04/2017 Trả cổ tức bằng tiền
3 14/03/2017 15/03/2017 Họp Đại hội cổ đông thường niên
    Tổng số 3 bản ghi