Hồ sơ chứng khoán
  • MCK/Tên TCPH
  • Thông tin chung
  • Báo cáo định kỳ
  • Thông tin công bố
  • Số liệu giao dịch
PCE
CTCP Phân bón và Hóa chất Dầu khí Miền Trung
Lô A2, Cụm công nghiệp Nhơn Bình, phường Nhơn Bình, Quy Nhơn, Bình Định
0563848488
4100733174
03000 - Công nghiệp
Trần Tuấn Nam - Giám đốc
Nguyễn Văn Quyền - UVHĐQT, Phó giám đốc
Bình thường
Hoạt động
23/07/2015
100.000.000
10.000.000
10.000.000
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 16/03/2018 19/03/2018 Họp Đại hội cổ đông thường niên
2 16/11/2017 17/11/2017 15/12/2017 Trả cổ tức bằng tiền
3 13/04/2017 14/04/2017 25/04/2017 Trả cổ tức bằng tiền
4 14/03/2017 15/03/2017 Họp Đại hội cổ đông thường niên
    Tổng số 4 bản ghi