Hồ sơ chứng khoán
  • MCK/Tên TCPH
  • Thông tin chung
  • Báo cáo định kỳ
  • Thông tin công bố
  • Số liệu giao dịch
MST
CTCP Xây dựng 1.1.6.8
Số 038 Nhà I9, Phường Thanh Xuân Bắc, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
0435553592
0103983390
04000 - Xây dựng
Nguyễn Huy Quang - Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc
Trần Tuấn Anh - Chủ tịch HĐQT, Tổng gíam đốc
Bình thường
Hoạt động
10/05/2016
180.000.000
18.000.000
18.000.000
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 04/04/2018 05/04/2018 Họp Đại hội cổ đông thường niên
2 24/04/2017 25/04/2017 Họp Đại hội cổ đông thường niên
    Tổng số 2 bản ghi