Hồ sơ chứng khoán
  • MCK/Tên TCPH
  • Thông tin chung
  • Báo cáo định kỳ
  • Thông tin công bố
  • Số liệu giao dịch
MST
CTCP Xây dựng 1.1.6.8
Số 038 Nhà I9, Phường Thanh Xuân Bắc, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
0435553592
0103983390
04000 - Xây dựng
Nguyễn Bá Quang - Tổng Giám đốc
Nguyễn Huy Quang - Chủ tịch HĐQT, Tổng gíam đốc
Bình thường
Hoạt động
10/05/2016
180.000.000
20.519.986
20.519.986
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 13/12/2018 14/12/2018 Trả cổ tức bằng CP
2 01/11/2018 02/11/2018 19/11/2018 Họp Đại hội cổ đông bất thường
3 04/04/2018 05/04/2018 Họp Đại hội cổ đông thường niên
4 24/04/2017 25/04/2017 Họp Đại hội cổ đông thường niên
    Tổng số 4 bản ghi