Hồ sơ chứng khoán
  • MCK/Tên TCPH
  • Thông tin chung
  • Báo cáo định kỳ
  • Thông tin công bố
  • Số liệu giao dịch
MSC
CTCP Dịch vụ Phú Nhuận
78A Nguyễn Văn Trỗi, phường 8, quận Phú Nhuận
08.38444861
0302416364
03000 - Công nghiệp
Đỗ Hướng Dương - Tổng Giám đốc
Đỗ Hướng Dương - Phó Tổng Giám đốc
Bình thường
Hoạt động
08/02/2017
225.000.000
22.500.000
22.500.000
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 26/04/2019 02/05/2019 22/05/2019 Họp Đại hội cổ đông thường niên
2 23/11/2018 26/11/2018 12/12/2018 Họp Đại hội cổ đông bất thường
3 20/03/2018 21/03/2018 20/04/2018 Họp Đại hội cổ đông thường niên
4 20/03/2018 21/03/2018 23/04/2018 Trả cổ tức bằng tiền
5 28/08/2017 29/08/2017 13/09/2017 Trả cổ tức bằng tiền
    Tổng số 5 bản ghi