Hồ sơ chứng khoán
  • MCK/Tên TCPH
  • Thông tin chung
  • Báo cáo định kỳ
  • Thông tin công bố
  • Số liệu giao dịch
MPT
CTCP Tập đoàn Trường Tiền
Cụm Công nghiệp Trường An, Xã An Khánh, Huyện Hoài Đức, Hà Nội
0433650853
0500578254
03000 - Công nghiệp
Hoàng Việt Lân - Tổng Giám đốc
Lưu Quang Minh - Phó tổng giám đốc
Bình thường
Hoạt động
15/01/2016
171.071.640
17.107.164
17.107.164
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 07/12/2020 08/12/2020 Họp Đại hội cổ đông bất thường
2 30/03/2020 31/03/2020 Họp Đại hội cổ đông thường niên
3 28/06/2019 01/07/2019 Trả cổ tức bằng CP
    Tổng số 3 bản ghi