Hồ sơ chứng khoán
  • MCK/Tên TCPH
  • Thông tin chung
  • Báo cáo định kỳ
  • Thông tin công bố
  • Số liệu giao dịch
LM7
CTCP Lilama 7
332 đường 2/9, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng
02363642666
0400100986
03000 - Công nghiệp
Tô Minh Thúy - Tổng giám đốc
Nguyễn Hồng Thái - Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Lilama7 - TV HĐQT
Cảnh báo
Hoạt động
28/10/2010
50.000.000
5.000.000
4.957.000
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 19/03/2018 20/03/2018 Họp Đại hội cổ đông thường niên
2 14/03/2017 15/03/2017 Họp Đại hội cổ đông thường niên
    Tổng số 2 bản ghi