Hồ sơ chứng khoán
  • MCK/Tên TCPH
  • Thông tin chung
  • Báo cáo định kỳ
  • Thông tin công bố
  • Số liệu giao dịch
L35
Công ty Cổ phần Cơ khí lắp máy Lilama
Số 72E, đường Hoàng Diệu, phường Thanh Bình, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình
(84-030) 3871.125
09-03-000112
03000 - Công nghiệp
Nguyễn Văn Triều - Thành viên Hội đồng Quản trị, Tổng Giám Đốc
Văn Việt Hưng - Thư ký Công ty
Bình thường
Hoạt động
25/03/2010
32.651.550
3.265.155
3.265.155
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 27/03/2020 30/03/2020 Họp Đại hội cổ đông thường niên
2 04/04/2019 05/04/2019 26/04/2019 Họp Đại hội cổ đông thường niên
    Tổng số 2 bản ghi