Hồ sơ chứng khoán
  • MCK/Tên TCPH
  • Thông tin chung
  • Báo cáo định kỳ
  • Thông tin công bố
  • Số liệu giao dịch
KSK
CTCP Khoáng sản luyện kim màu
Km 15, quốc lộ 21, xã Thành Lập, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình
0351.3883.388
0700382548
03000 - Công nghiệp
Nguyễn Thanh Bình - Thành viên HĐQT
Vũ Thị Hồng Hạnh - Thư ký Hội đồng quản trị
Kiểm soát
Hoạt động
19/02/2014
238.880.000
23.888.000
23.888.000
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 09/04/2018 10/04/2018 Họp Đại hội cổ đông thường niên
    Tổng số 1 bản ghi