Hồ sơ chứng khoán
  • MCK/Tên TCPH
  • Thông tin chung
  • Báo cáo định kỳ
  • Thông tin công bố
  • Số liệu giao dịch
IDV
Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Vĩnh Phúc
Khu công nghiệp Khai Quang, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc
0211-3-720945
2500222004
11000 - Hoạt động kinh doanh bất động sản
Lê Tùng Sơn - Tổng giám đốc
Nguyễn Anh Đệ - Thư ký HĐQT
Bình thường
Hoạt động
01/06/2010
183.513.510
16.704.051
18.351.351
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 05/12/2018 06/12/2018 Trả cổ tức bằng CP
2 23/11/2018 26/11/2018 25/12/2018 Họp Đại hội cổ đông thường niên
3 23/11/2018 26/11/2018 Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
4 23/11/2018 26/11/2018 11/12/2018 Trả cổ tức bằng tiền
5 07/06/2018 08/06/2018 25/06/2018 Trả cổ tức bằng tiền
6 26/12/2017 27/12/2017 20/01/2018 Họp Đại hội cổ đông thường niên
7 26/12/2017 27/12/2017 10/01/2018 Trả cổ tức bằng tiền
8 14/09/2017 15/09/2017 Trả cổ tức bằng CP
9 06/07/2017 07/07/2017 Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
10 04/04/2017 05/04/2017 18/04/2017 Trả cổ tức bằng tiền
    Tổng số 10 bản ghi