Hồ sơ chứng khoán
  • MCK/Tên TCPH
  • Thông tin chung
  • Báo cáo định kỳ
  • Thông tin công bố
  • Số liệu giao dịch
HOM
CTCP Xi măng VICEM Hoàng Mai
Phường Quỳnh Thiện, Thị xã Hoàng Mai, Tỉnh Nghệ An
0383866170
2900329295
03000 - Công nghiệp
Nguyễn Quốc Việt - Tổng Giám đốc
Đậu Thị Nga - Trưởng phòng Tài chính - Kế toán
Bình thường
Hoạt động
09/07/2009
720.000.000
69.228.600
72.000.000
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 22/02/2018 23/02/2018 Họp Đại hội cổ đông thường niên
2 17/08/2017 18/08/2017 20/09/2017 Trả cổ tức bằng tiền
3 06/03/2017 07/03/2017 Họp Đại hội cổ đông thường niên
    Tổng số 3 bản ghi