Hồ sơ chứng khoán
  • MCK/Tên TCPH
  • Thông tin chung
  • Báo cáo định kỳ
  • Thông tin công bố
  • Số liệu giao dịch
HHP
CTCP Giấy Hoàng Hà Hải Phòng
Số 194 đường Kiều Hạ, Phường Đông Hải 2, Quận Hải An
(84-225) 3979952
0201282851
03000 - Công nghiệp
Trần Thị Thu Phương - Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám Đốc
Trần Trung Anh - Nhân viên phòng đầu tư
Bình thường
Hoạt động
08/08/2018
100.000.000
10.000.000
10.000.000
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 07/05/2019 08/05/2019 Họp Đại hội cổ đông thường niên
    Tổng số 1 bản ghi