Hồ sơ chứng khoán
  • MCK/Tên TCPH
  • Thông tin chung
  • Báo cáo định kỳ
  • Thông tin công bố
  • Số liệu giao dịch
HHP
CTCP Giấy Hoàng Hà Hải Phòng
Số 194 đường Kiều Hạ, Phường Đông Hải 2, Quận Hải An
(84-225) 3979952
0201282851
03000 - Công nghiệp
Trần Thị Thu Phương - Tổng Giám Đốc
Vũ Thị Hải Ly - Trợ lý Tổng Giám đốc
Hủy tự nguyện
Hủy giao dịch
08/08/2018
180.000.000
18.000.000
18.000.000
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 09/11/2020 10/11/2020 30/11/2020 Họp Đại hội cổ đông bất thường
2 15/05/2020 18/05/2020 Họp Đại hội cổ đông thường niên
3 07/04/2020 08/04/2020 Họp Đại hội cổ đông thường niên
4 07/08/2019 08/08/2019 Trả cổ tức bằng CP
5 07/05/2019 08/05/2019 Họp Đại hội cổ đông thường niên
    Tổng số 5 bản ghi