Hồ sơ chứng khoán
  • MCK/Tên TCPH
  • Thông tin chung
  • Báo cáo định kỳ
  • Thông tin công bố
  • Số liệu giao dịch
HGM
Công ty Cổ phần Cơ khí và Khoáng sản Hà Giang
số 390, đường Nguyễn Trãi, TP Hà Giang, tỉnh Hà Giang
02193866708, 02193867533
5100101762
02000 - Khai khoáng và Dầu khí
Ma Ngọc Tiến - Giám đốc
Đào Xuân Tuất - Phó giám đốc
Bình thường
Hoạt động
21/12/2009
126.000.000
11.920.720
12.600.000
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 13/03/2018 14/03/2018 30/03/2018 Họp Đại hội cổ đông thường niên
2 27/12/2017 28/12/2017 18/01/2018 Trả cổ tức bằng tiền
3 25/04/2017 26/04/2017 24/05/2017 Trả cổ tức bằng tiền
4 01/03/2017 02/03/2017 31/03/2017 Họp Đại hội cổ đông thường niên
    Tổng số 4 bản ghi