Hồ sơ chứng khoán
  • MCK/Tên TCPH
  • Thông tin chung
  • Báo cáo định kỳ
  • Thông tin công bố
  • Số liệu giao dịch
HAT
CTCP Thương mại Bia Hà Nội
183 Hoàng Hoa Thám – Q.Ba Đình – TP. Hà Nội .
(04) 7.281.476 / (04) 7.281.475
0102111943
06000 - Thương mại và dịch vụ lưu trú, ăn uống
Nguyễn Văn Minh - Giám Đốc
Nguyễn Hải Quân - Phó Giám Đốc
Bình thường
Hoạt động
29/10/2010
31.230.000
3.123.000
3.123.000
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 29/03/2019 01/04/2019 23/04/2019 Họp Đại hội cổ đông thường niên
2 20/09/2018 21/09/2018 Họp Đại hội cổ đông bất thường
3 14/06/2018 15/06/2018 10/07/2018 Trả cổ tức bằng tiền
4 19/03/2018 20/03/2018 Họp Đại hội cổ đông thường niên
5 10/07/2017 11/07/2017 27/07/2017 Họp Đại hội cổ đông bất thường
6 21/03/2017 22/03/2017 25/04/2017 Họp Đại hội cổ đông thường niên
    Tổng số 6 bản ghi