Hồ sơ chứng khoán
  • MCK/Tên TCPH
  • Thông tin chung
  • Báo cáo định kỳ
  • Thông tin công bố
  • Số liệu giao dịch
GMX
CTCP Gạch Ngói Gốm Xây dựng Mỹ Xuân
Khu phố Suối Nhum-Phường Hắc Dịch-thị xã Phú Mỹ -Tỉnh BRVT
0643-893150
3500640966
03000 - Công nghiệp
Lưu Ngọc Thanh - Tổng Giám Đốc
Phạm Thị Hương Duyên - Trưởng Phòng Hành Chính Nhân Sự
Bình thường
Hoạt động
15/09/2011
53.206.940
5.314.448
5.320.694
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 31/10/2018 01/11/2018 29/11/2018 Trả cổ tức bằng tiền
2 14/06/2018 15/06/2018 27/06/2018 Trả cổ tức bằng tiền
3 26/03/2018 27/03/2018 27/04/2018 Họp Đại hội cổ đông thường niên
4 20/11/2017 21/11/2017 06/12/2017 Trả cổ tức bằng tiền
5 02/06/2017 05/06/2017 21/06/2017 Trả cổ tức bằng tiền
6 03/04/2017 04/04/2017 21/04/2017 Họp Đại hội cổ đông thường niên
    Tổng số 6 bản ghi