Hồ sơ chứng khoán
  • MCK/Tên TCPH
  • Thông tin chung
  • Báo cáo định kỳ
  • Thông tin công bố
  • Số liệu giao dịch
GKM
CTCP Gạch Khang Minh
Khu công nghiệp Châu Sơn, P.Lê Hồng Phong, Tp.Phủ Lý, tỉnh Hà Nam
03516257888
0700510750
03000 - Công nghiệp
Lê Hoài An - Phó Chủ tịch HĐQT, Giám đốc
Lê Hoài An - Phó Chủ tịch HĐQT, Giám đốc
Bình thường
Hoạt động
17/07/2017
135.000.000
13.500.000
13.500.000
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 13/04/2018 16/04/2018 Họp Đại hội cổ đông thường niên
2 12/01/2018 15/01/2018 Phát hành CP cho cổ đông hiện hữu
3 30/08/2017 31/08/2017 Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
4 30/08/2017 31/08/2017 28/09/2017 Trả cổ tức bằng tiền
    Tổng số 4 bản ghi