Hồ sơ chứng khoán
  • MCK/Tên TCPH
  • Thông tin chung
  • Báo cáo định kỳ
  • Thông tin công bố
  • Số liệu giao dịch
GKM
CTCP Gạch Khang Minh
Xã Thanh Sơn, Huyện Kim Bảng, Tỉnh Hà Nam
03516257888
03000 - Công nghiệp
Lê Hoài An - Phó Chủ tịch HĐQT, Giám đốc
Lê Hoài An - Phó Chủ tịch HĐQT, Giám đốc
Bình thường
Hoạt động
17/07/2017
45.000.000
4.500.000
4.500.000
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 12/01/2018 15/01/2018 Phát hành CP cho cổ đông hiện hữu
2 30/08/2017 31/08/2017 Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
3 30/08/2017 31/08/2017 28/09/2017 Trả cổ tức bằng tiền
    Tổng số 3 bản ghi