Hồ sơ chứng khoán
  • MCK/Tên TCPH
  • Thông tin chung
  • Báo cáo định kỳ
  • Thông tin công bố
  • Số liệu giao dịch
EBA
CTCP Điện Bắc Nà
Thôn Nậm Thảng, Xã Bản Liền, Huyện Bắc Hà
0203780702
0102141313
03000 - Công nghiệp
Đặng Quang Đạt - Chủ tịch HĐQT
Đặng Quang Đạt - Chủ tịch HĐQT
Bình thường
Hoạt động
31/12/2019
155.000.000
15.500.000
15.500.000
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 26/05/2020 27/05/2020 27/06/2020 Họp Đại hội cổ đông thường niên
2 19/02/2020 20/02/2020 21/03/2020 Họp Đại hội cổ đông thường niên
    Tổng số 2 bản ghi