Hồ sơ chứng khoán
  • MCK/Tên TCPH
  • Thông tin chung
  • Báo cáo định kỳ
  • Thông tin công bố
  • Số liệu giao dịch
DST
CTCP Đầu tư Sao Thăng Long
13 Minh Khai – Thành phố Nam Định - Tỉnh Nam Định
(0350) 3849 498
0703000526
06000 - Thương mại và dịch vụ lưu trú, ăn uống
Trần Quốc Hưng - Giám đốc
Hứa Thị Anh Đào - TV HĐQT, KTT
Cảnh báo
Hoạt động
16/10/2007
323.000.000
32.219.000
32.300.000
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 26/03/2018 27/03/2018 Họp Đại hội cổ đông thường niên
2 12/12/2017 13/12/2017 Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
3 17/03/2017 20/03/2017 Họp Đại hội cổ đông thường niên
4 07/12/2016 08/12/2016 Phát hành CP cho cổ đông hiện hữu
    Tổng số 4 bản ghi