Hồ sơ chứng khoán
  • MCK/Tên TCPH
  • Thông tin chung
  • Báo cáo định kỳ
  • Thông tin công bố
  • Số liệu giao dịch
DPC
Công ty Cổ phần Nhựa Đà Nẵng
371 Trần Cao Vân, Quận Thanh Khê, TP.Đà Nẵng
0236 3714642 / 3714460
0400383300
03000 - Công nghiệp
Hồng Lê Việt - Giám đốc
Nguyễn Hữu Tuyên - Thư ký kiêm người được UQ CBTT
Bình thường
Hoạt động
10/06/2009
22.372.800
2.237.280
2.237.280
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 24/05/2018 25/05/2018 20/06/2018 Trả cổ tức bằng tiền
2 28/03/2018 29/03/2018 27/04/2018 Họp Đại hội cổ đông thường niên
3 12/05/2017 15/05/2017 09/06/2017 Trả cổ tức bằng tiền
4 06/03/2017 07/03/2017 21/04/2017 Họp Đại hội cổ đông thường niên
    Tổng số 4 bản ghi