Hồ sơ chứng khoán
  • MCK/Tên TCPH
  • Thông tin chung
  • Báo cáo định kỳ
  • Thông tin công bố
  • Số liệu giao dịch
DNP
CTCP Nhựa Đồng Nai
Đường số 9, Khu công nghiệp Biên Hòa 1, Đồng Nai
(84-61) 836.269
3600662561
03000 - Công nghiệp
Vũ Đình Độ - Chủ tịch HĐQT
Trịnh Kiên - Trưởng ban kiểm soát
Bình thường
Hoạt động
19/06/2009
1.000.085.350
99.999.725
100.008.535
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 20/03/2019 21/03/2019 Họp Đại hội cổ đông thường niên
2 20/02/2019 21/02/2019 26/02/2019 Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
3 04/07/2018 05/07/2018 Trả cổ tức bằng CP
4 04/07/2018 05/07/2018 Phát hành CP cho cổ đông hiện hữu
5 16/03/2018 19/03/2018 Họp Đại hội cổ đông thường niên
6 04/07/2017 05/07/2017 Phát hành CP cho cổ đông hiện hữu
7 04/07/2017 05/07/2017 Trả cổ tức bằng CP
8 28/03/2017 29/03/2017 Họp Đại hội cổ đông thường niên
    Tổng số 8 bản ghi