Hồ sơ chứng khoán
  • MCK/Tên TCPH
  • Thông tin chung
  • Báo cáo định kỳ
  • Thông tin công bố
  • Số liệu giao dịch
DLR
Công ty Cổ phần Địa ốc Đà Lạt
25 Trần Phú - Phường 3- Đà Lạt - Lâm Đồng
0633822243
5800000142
04000 - Xây dựng
Trịnh Ngọc Thanh - Chủ tịch HĐQT
Lê Thị Kim Chính - TVHĐQT, TGĐ
Kiểm soát
Hoạt động
20/05/2010
45.000.000
4.500.000
4.500.000
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 10/07/2017 11/07/2017 05/08/2017 Họp Đại hội cổ đông thường niên
    Tổng số 1 bản ghi