Hồ sơ chứng khoán
  • MCK/Tên TCPH
  • Thông tin chung
  • Báo cáo định kỳ
  • Thông tin công bố
  • Số liệu giao dịch
DIH
Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng - Hội An
Số 25 Hùng Vương, Phường Cẩm Phô, Tp Hội An
05103 863531
4000391600
04000 - Xây dựng
Trần Đình Lợi - Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc
Võ Hồ Quỳnh Giao - Kế toán
Bình thường
Hoạt động
27/04/2011
59.949.620
5.910.262
5.979.962
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 28/08/2018 29/08/2018 Trả cổ tức bằng CP
2 14/03/2018 15/03/2018 27/04/2018 Họp Đại hội cổ đông thường niên
3 14/09/2017 15/09/2017 16/10/2017 Trả cổ tức bằng tiền
    Tổng số 3 bản ghi