Hồ sơ chứng khoán
  • MCK/Tên TCPH
  • Thông tin chung
  • Báo cáo định kỳ
  • Thông tin công bố
  • Số liệu giao dịch
DC4
CTCP DIC số 4
Số 4 - Đường 6 - Khu đô thị Chí Linh - TP.Vũng Tàu
0643613518
3500686978
04000 - Xây dựng
Lê Đình Thắng - Chủ tịch Hội đồng quản trị
Nguyễn Tuyết Hoa - Phó Tổng Giám đốc Tài chính
Bình thường
Hoạt động
03/11/2008
55.120.610
10.000.000
10.000.000
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 17/05/2018 18/05/2018 17/06/2018 Họp Đại hội cổ đông thường niên
2 29/11/2017 30/11/2017 Trả CP thưởng
3 29/11/2017 30/11/2017 Phát hành CP cho cổ đông hiện hữu
4 29/11/2017 30/11/2017 Trả cổ tức bằng CP
5 15/02/2017 16/02/2017 18/03/2017 Họp Đại hội cổ đông thường niên
    Tổng số 5 bản ghi