Hồ sơ chứng khoán
  • MCK/Tên TCPH
  • Thông tin chung
  • Báo cáo định kỳ
  • Thông tin công bố
  • Số liệu giao dịch
CTP
CTCP Cà Phê Thương Phú
Km 19, Thôn Cợp, Xã Hướng Phùng, Huyện Hướng Hóa, Tỉnh Quảng Trị, Việt Nam
0533782789
3200474316
03000 - Công nghiệp
Nguyễn Hữu Ái - Tổng Giám đốc
Nguyễn Bá Nam - Thành viên HĐQT
Bình thường
Hoạt động
28/07/2016
109.999.980
10.999.998
10.999.998
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 02/02/2018 05/02/2018 Trả cổ tức bằng CP
2 26/07/2017 27/07/2017 Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
3 26/07/2017 27/07/2017 15/08/2017 Trả cổ tức bằng tiền
4 22/02/2017 23/02/2017 10/03/2017 Họp Đại hội cổ đông thường niên
    Tổng số 4 bản ghi