Hồ sơ chứng khoán
  • MCK/Tên TCPH
  • Thông tin chung
  • Báo cáo định kỳ
  • Thông tin công bố
  • Số liệu giao dịch
CSC
CTCP Tập đoàn COTANA
Lô CC5A Bán đảo Linh Đàm - Phường Hoàng Liệt - Quận Hoàng Mai - TP Hà Nội
04.35632763/ 35632764
0101482984
04000 - Xây dựng
Đoàn Văn Tuấn - Tổng Giám đốc
Đinh Thị Minh Hằng - Phó giám đốc, giám đốc tài chính
Bình thường
Hoạt động
04/11/2009
100.000.000
10.000.000
10.000.000
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 24/09/2018 25/09/2018 10/10/2018 Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
2 21/05/2018 22/05/2018 05/06/2018 Trả cổ tức bằng tiền
3 27/03/2018 28/03/2018 25/04/2018 Họp Đại hội cổ đông thường niên
4 10/08/2017 11/08/2017 29/08/2017 Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
5 11/05/2017 12/05/2017 26/05/2017 Trả cổ tức bằng tiền
6 08/03/2017 09/03/2017 21/04/2017 Họp Đại hội cổ đông thường niên
    Tổng số 6 bản ghi