Hồ sơ chứng khoán
  • MCK/Tên TCPH
  • Thông tin chung
  • Báo cáo định kỳ
  • Thông tin công bố
  • Số liệu giao dịch
CIA
CTCP Dịch vụ Sân bay Quốc tế Cam Ranh
Sân bay Quốc tế Cam Ranh, Phường Cam Nghĩa, Thành phố Cam Ranh, Tỉnh Khánh Hòa
(0258)6265588
4200810665
06000 - Thương mại và dịch vụ lưu trú, ăn uống
Trương Minh Hoàng - Chủ tịch Hội đồng quản trị
Trần Xuân Bình - Kế Toán trưởng
Cảnh báo
Hoạt động
29/11/2017
197.099.040
18.382.143
19.709.904
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 19/03/2021 22/03/2021 23/04/2021 Họp Đại hội cổ đông thường niên
2 22/02/2021 23/02/2021 04/03/2021 Trả cổ tức bằng tiền
3 29/05/2020 01/06/2020 17/06/2020 Họp Đại hội cổ đông thường niên
4 11/09/2019 12/09/2019 Phát hành CP cho cổ đông hiện hữu
5 11/09/2019 12/09/2019 Trả cổ tức bằng CP
6 18/06/2019 19/06/2019 28/06/2019 Trả cổ tức bằng tiền
    Tổng số 6 bản ghi