Hồ sơ chứng khoán
 • MCK/Tên TCPH
 • Thông tin chung
 • Báo cáo định kỳ
 • Thông tin công bố
 • Số liệu giao dịch
CET
CTCP Tech - Vina
Thông Gốc Mít, xã Xuân Quang, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai
0203864617
0104230142
03000 - Công nghiệp
Hoàng Văn Hải - Chủ tịch Hội đồng quản trị, Giám đốc
Hoàng Thị Lệ Tuyết - Nhân viên Nhâ sự
Cảnh báo
Hoạt động
28/07/2017
60.500.000
6.050.000
6.050.000
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 14/01/2021 15/01/2021 29/01/2021 Họp Đại hội cổ đông bất thường
2 03/04/2020 06/04/2020 22/04/2020 Họp Đại hội cổ đông thường niên
3 14/03/2019 15/03/2019 15/04/2019 Họp Đại hội cổ đông thường niên
  Tổng số 3 bản ghi
  Tổng số 27 bản ghi
 • 1
 • 2
 • 3
 • >
 • >>