Hồ sơ chứng khoán
  • MCK/Tên TCPH
  • Thông tin chung
  • Báo cáo định kỳ
  • Thông tin công bố
  • Số liệu giao dịch
C69
CTCP Xây dựng 1369
Số 37,38 phố Dã Tượng, phường Lê Thanh Nghị, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương, Việt Nam
0320.3891898
0800282385
04000 - Xây dựng
Lê Tuấn Nghĩa - Tổng Giám đốc
Nguyễn Thị Thúy - Phó Giám đốc Tài chính
Bình thường
Hoạt động
21/04/2017
300.000.000
30.000.000
15.000.000
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 17/09/2020 18/09/2020 29/09/2020 Trả cổ tức bằng tiền
2 19/06/2020 22/06/2020 Họp Đại hội cổ đông bất thường
3 11/03/2020 12/03/2020 27/03/2020 Họp Đại hội cổ đông thường niên
4 04/10/2019 07/10/2019 18/10/2019 Trả cổ tức bằng tiền
5 03/09/2019 04/09/2019 Phát hành CP cho cổ đông hiện hữu
6 28/03/2019 29/03/2019 26/04/2019 Họp Đại hội cổ đông thường niên
    Tổng số 6 bản ghi