Hồ sơ chứng khoán
  • MCK/Tên TCPH
  • Thông tin chung
  • Báo cáo định kỳ
  • Thông tin công bố
  • Số liệu giao dịch
BSC
CÔNG TY CP DỊCH VỤ BẾN THÀNH
Số 390 Nguyễn Công Trứ, Phường Cầu Ông Lãnh, Quận 1, TP Hồ Chí Minh
84-8) 3914 0932 - 3914 0933
0305246978
11000 - Hoạt động kinh doanh bất động sản
Nguyễn Thị Hương Giang - Chủ tịch HĐQT
Trương Quang Thống - Phó Tổng Giám đốc
Bình thường
Hoạt động
05/01/2011
31.507.470
3.150.747
3.150.747
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 11/05/2018 14/05/2018 30/05/2018 Trả cổ tức bằng tiền
2 09/03/2018 12/03/2018 30/03/2018 Họp Đại hội cổ đông thường niên
3 06/04/2017 07/04/2017 20/04/2017 Họp Đại hội cổ đông thường niên
    Tổng số 3 bản ghi