Hồ sơ chứng khoán
  • MCK/Tên TCPH
  • Thông tin chung
  • Báo cáo định kỳ
  • Thông tin công bố
  • Số liệu giao dịch
BED
CTCP Sách và Thiết bị trường học Đà Nẵng
Số 78 Bạch Đằng, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng
05113 820414, 05113 832719
3203000288
06000 - Thương mại và dịch vụ lưu trú, ăn uống
Nguyễn Văn Cần - Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc
Lê Mạnh - Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Kế toán trưởng
Bình thường
Hoạt động
21/10/2009
30.000.000
3.000.000
3.000.000
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 22/04/2019 23/04/2019 10/05/2019 Trả cổ tức bằng tiền
2 11/03/2019 12/03/2019 05/04/2019 Họp Đại hội cổ đông thường niên
3 20/08/2018 21/08/2018 12/09/2018 Họp Đại hội cổ đông bất thường
4 08/05/2018 09/05/2018 07/06/2018 Trả cổ tức bằng tiền
5 22/03/2018 23/03/2018 21/04/2018 Họp Đại hội cổ đông thường niên
6 22/05/2017 23/05/2017 01/06/2017 Trả cổ tức bằng tiền
    Tổng số 6 bản ghi