Hồ sơ chứng khoán
  • MCK/Tên TCPH
  • Thông tin chung
  • Báo cáo định kỳ
  • Thông tin công bố
  • Số liệu giao dịch
BBS
Công ty CP Vicem bao bì Bút Sơn
Km 2 đường Văn Cao - TP Nam Định - Tỉnh Nam Định
0350 3845183
0600312071
03000 - Công nghiệp
Trần Ngọc Hưng - Giám đốc
Dương Minh Tuấn - Kế toán trưởng
Bình thường
Hoạt động
28/12/2005
60.000.000
6.000.000
6.000.000
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 23/03/2018 26/03/2018 27/04/2018 Họp Đại hội cổ đông thường niên
2 13/10/2017 16/10/2017 27/10/2017 Trả cổ tức bằng tiền
3 15/03/2017 16/03/2017 Họp Đại hội cổ đông thường niên
    Tổng số 3 bản ghi