Hồ sơ chứng khoán
  • MCK/Tên TCPH
  • Thông tin chung
  • Báo cáo định kỳ
  • Thông tin công bố
  • Số liệu giao dịch
BAB
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Bắc Á
Số 117, đường Quang Trung, phường Quang Trung, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An
02383844277
2900325526
10000 - Tài chính
Thái Hương - Tổng giám đốc
Chu Nguyên Bình - Phó Tổng giám đốc
Bình thường
Hoạt động
03/03/2021
7.085.000.000
708.500.000
708.500.000
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 26/03/2021 29/03/2021 26/04/2021 Họp Đại hội cổ đông thường niên
    Tổng số 1 bản ghi
STT Ngày đăng tin Tiêu đề tin
1 13/04/2021 16:15 Báo cáo thường niên 2020
2 02/04/2021 14:41 Báo cáo tài chính năm 2020
3 02/04/2021 14:26 Báo cáo tài chính năm 2020 (Công ty mẹ)
    Tổng số 3 bản ghi