Hồ sơ chứng khoán
  • MCK/Tên TCPH
  • Thông tin chung
  • Báo cáo định kỳ
  • Thông tin công bố
  • Số liệu giao dịch
ASA
CTCP Hàng tiêu dùng ASA
Tiểu khu Công nghiệp, xã Đại Yên, Huyện Chương Mỹ, Hà Nội
04. 33 717 777
0303527483
06000 - Thương mại và dịch vụ lưu trú, ăn uống
Nguyễn Đình Hùng - chủ tịch HĐQT
Nguyễn Đình Hùng - chủ tịch HDQT
Cảnh báo
Hoạt động
12/03/2012
100.000.000
10.000.000
10.000.000
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 23/04/2018 24/04/2018 Họp Đại hội cổ đông thường niên
2 15/12/2017 18/12/2017 Họp Đại hội cổ đông bất thường
3 29/08/2017 30/08/2017 Họp Đại hội cổ đông bất thường
4 24/02/2017 27/02/2017 Họp Đại hội cổ đông thường niên
    Tổng số 4 bản ghi