Hồ sơ chứng khoán
  • MCK/Tên TCPH
  • Thông tin chung
  • Báo cáo định kỳ
  • Thông tin công bố
  • Số liệu giao dịch
AMV
CTCP Sản xuất kinh doanh dược và trang thiết bị y tế Việt Mỹ
48-50M, Hoàng Quốc Việt, P. PHú Mỹ, Quận 7, TP. HCM
02866501148
44.03.000012
08000 - Y tế
Đặng Nhị Nương - Chủ tịch Hội đồng quản trị, kiêm Giám đốc
Vũ Thu Thủy - Kế toán trưởng
Bình thường
Hoạt động
20/12/2009
271.157.500
27.115.750
27.115.750
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 05/12/2018 06/12/2018 12/12/2018 Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
2 22/05/2018 23/05/2018 Họp Đại hội cổ đông thường niên
3 07/06/2017 08/06/2017 Họp Đại hội cổ đông thường niên
    Tổng số 3 bản ghi