Hồ sơ chứng khoán
  • MCK/Tên TCPH
  • Thông tin chung
  • Báo cáo định kỳ
  • Thông tin công bố
  • Số liệu giao dịch
AME
CTCP Alphanam E&C
Số 47 Vũ Trọng Phụng, Q.Thanh Xuân, Hà Nội
04.35587979
0103014620
04000 - Xây dựng
Bùi Hoàng Tuấn - Chủ tịch HĐQT
Lê Thị Bích Liên - Phó Tổng giám đốc
Bình thường
Hoạt động
02/06/2010
120.000.000
25.200.000
12.000.000
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 25/12/2018 26/12/2018 Phát hành CP cho cổ đông hiện hữu
2 25/12/2018 26/12/2018 Trả cổ tức bằng CP
3 19/07/2018 20/07/2018 25/07/2018 Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
4 28/03/2018 29/03/2018 14/04/2018 Họp Đại hội cổ đông thường niên
5 23/02/2018 26/02/2018 27/05/2018 Họp Đại hội cổ đông thường niên
6 24/04/2017 25/04/2017 27/05/2017 Họp Đại hội cổ đông thường niên
    Tổng số 6 bản ghi