Hồ sơ chứng khoán
  • MCK/Tên TCPH
  • Thông tin chung
  • Báo cáo định kỳ
  • Thông tin công bố
  • Số liệu giao dịch
AMC
CTCP Khoáng sản Á Châu
Lô 32 C, Khu Công Nghiệp Nam Cấm, Nghi Lộc, Nghệ An
(+84).038.3791777
2703001715
02000 - Khai khoáng và Dầu khí
Lê Đình Hùng - Giám đốc
Lê Xuân Chiêu - Quyền trưởng phòng tổ chức
Bình thường
Hoạt động
15/02/2012
28.500.000
2.850.000
2.850.000
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 15/07/2020 16/07/2020 31/07/2020 Trả cổ tức bằng tiền
2 19/03/2020 20/03/2020 18/04/2020 Họp Đại hội cổ đông thường niên
3 27/06/2019 28/06/2019 09/07/2019 Trả cổ tức bằng tiền
4 04/04/2019 05/04/2019 Họp Đại hội cổ đông thường niên
    Tổng số 4 bản ghi