Hồ sơ chứng khoán
  • MCK/Tên TCPH
  • Thông tin chung
  • Báo cáo định kỳ
  • Thông tin công bố
  • Số liệu giao dịch
AMC
CTCP Khoáng sản Á Châu
Lô 32 C, Khu Công Nghiệp Nam Cấm, Nghi Lộc, Nghệ An
(+84).038.3791777
2703001715
02000 - Khai khoáng và Dầu khí
Hoàng Trọng Diên - Giám đốc
Lưu Thị Thu - Kế toán trưởng
Bình thường
Hoạt động
15/02/2012
28.500.000
2.850.000
2.850.000
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 30/08/2018 31/08/2018 08/09/2018 Họp Đại hội cổ đông bất thường
2 05/06/2018 06/06/2018 15/06/2018 Trả cổ tức bằng tiền
3 05/06/2018 06/06/2018 Họp Đại hội cổ đông bất thường
4 23/02/2018 26/02/2018 09/03/2018 Họp Đại hội cổ đông thường niên
5 14/06/2017 15/06/2017 30/06/2017 Trả cổ tức bằng tiền
6 11/04/2017 12/04/2017 19/05/2017 Họp Đại hội cổ đông thường niên
    Tổng số 6 bản ghi