Hồ sơ chứng khoán
  • MCK/Tên TCPH
  • Thông tin chung
  • Báo cáo định kỳ
  • Thông tin công bố
  • Số liệu giao dịch
AMC
CTCP Khoáng sản Á Châu
Lô 32 C, Khu Công Nghiệp Nam Cấm, Nghi Lộc, Nghệ An
(+84).038.3791777
2703001715
02000 - Khai khoáng và Dầu khí
Lê Đình Hùng - Giám đốc
Lê Xuân Chiêu - Quyền trưởng phòng tổ chức
Bình thường
Hoạt động
15/02/2012
28.500.000
2.850.000
2.850.000
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 27/06/2019 28/06/2019 09/07/2019 Trả cổ tức bằng tiền
2 04/04/2019 05/04/2019 Họp Đại hội cổ đông thường niên
3 30/08/2018 31/08/2018 08/09/2018 Họp Đại hội cổ đông bất thường
4 05/06/2018 06/06/2018 Họp Đại hội cổ đông bất thường
5 05/06/2018 06/06/2018 15/06/2018 Trả cổ tức bằng tiền
6 23/02/2018 26/02/2018 09/03/2018 Họp Đại hội cổ đông thường niên
    Tổng số 6 bản ghi